ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂໍ້ມູນເປີດພາກລັດ (Open Government Data)
ໄລຍະການພັດທະນາ