Gov-X

13/05/2024

Gov-X

ລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X)

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ 

ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (dgc.gov.la)