ການຄ້າ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ລະບົບການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍ ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ
2 ແບບຟອມການຮ້ອງທຸກ (10 ແບບຟອມ) ໂດຍ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ
3 ເອກະສານສຳຄັນ (8 ສະບັບ) ໂດຍ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ
4 ແບບຟອມຕ່າງໆ (5 ແບບຟອມ) ໂດຍ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ
5 ສະ​ຖິ​ຕິການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ປິ 2012-2022 (7 ສະບັບ) ໂດຍ ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ
6 ຖວຊ ລາຍງານສະຖິຕິ ໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ
7 ຄ່າທໍານຽມບໍລິການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ
8 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກຳນົດເວລາ ໃນການພິຈາລະນາການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ
9 ເອກະສານປະກອບຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ