ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ (8 ສະບັບ) ໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ (8 ສະບັບ) ໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ (ກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ) ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກົດລິ້ງເພື່ອເຂົ້າດາວໂຫລດແບບຟອມ

ແບບຟອມເອເລັກໂຕຣນິກ | Ministry of Planning and Investment (mpi.gov.la)